This is where I put my works for LVKN.

Đây sẽ là nơi tôi gởi tác phẩm của tôi cho LVKN.